Formulár pre odstúpenie od zmluvy

Adresát: Brotoco, s.r.o., J. Kozačeka 1842/34, 960 01, Zvolen

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy:

Meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Telefónne číslo:

 

Číslo objednávky/faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Vrátený tovar (názov a množstvo):

 

Dôvod vrátenia tovaru (voliteľné):

 

IBAN, na ktorý budú vrátené finančné prostriedky:

 

 

Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

 

Dátum:

 

Podpis: