Podmienky ochrany osobných údajov

Sme spoločnosť Brotoco, s.r.o., so sídlom J. Kozačeka 1842/34, 960 01, Zvolen, IČO 54 484 502, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 43253/S,  e-mail: info@nicoshop.sk, telefónne číslo: 0905 339 569. Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.nicoshop.sk.

Pri predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime Vaše súkromie: aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými Vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

Chceme Vás uistiť, že Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Elektronickú údaje sú uchovávané v chránenej databáze na vlastnom zabezpečenom serveri uloženom v dátovom centre výhradne v Európskej únii. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

 

I. Spracúvanie osobných údajov

Pri spracúvaní dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú. Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára, budeme pracovať s Vašimi osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa. Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru príp. odpoveďou na Vašu otázku.

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť. Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať na účely.

Osobné údaje získané vyplnením kontaktného formulára na účely predzmluvných vzťahov sa spracúvajú výhradne po dobu 24 mesiacov a ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané. 

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu s povinnosťou registrácie

Odoslaním registračného formulára a teda vytvorením zákazníckeho konta súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov a to najmä v rozsahu:

 • meno a priezvisko,
 • adresa na doručenie (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto a štát),
 • fakturačná adresa (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto a štát),
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo a
 • vek (Registrácia je umožnená len fyzickým osobám starším ako 18 rokov.).

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek a pod.

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom vrátenia tovaru, reklamácií alebo akýchkoľvek Vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné). Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas trvania zmluvy t. j. počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 24 mesiacov od posledného dodania tovaru.

 C. Newsletter (komerčná komunikácia)

Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

Tak pri registrácii ako aj pri samotnom vytváraní návrhu Objednávky máte vždy možnosť vyjadriť nesúhlas s odberom noviniek. V prípade ak nesúhlas explicitne kedykoľvek v priebehu nákupného procesu nevyslovíte, budeme to považovať za súhlas s komerčnou komunikáciou s Vami.

Čo sa týka právneho základu, ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať 24 mesiacov od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete  kedykoľvek odhlásiť odber noviniek prostredníctvom linku umiestneného na konci prichádzajúceho e-mailu alebo sa môžete odhlásiť e-mailom na e-mailovej adrese info@nicoshop.sk.

 

 II. Kto sa k údajom dostane?

Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca a spracovateľ môžeme sprístupňovať našim spolupracovníkom, ktorí zabezpečujú administratívnu a technickú podporu pri prevádzke internetových stránok e-shopu. Sú to:

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy,
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru,
 • spoločnosti poskytujúce analytické a reklamné služby,
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb.

Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie. Vaše osobné údaje aktívne neprenášame do tretích krajín mimo EÚ.

 

 III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme ustanovenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo k spracovaniu Vašich osobných údajov alebo si chcete uplatniť Vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese info@nicohsop.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

 

IV. Používanie súborov cookies 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Jednotlivé stránky www.nicoshop.sk používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním stránok www.nicoshop.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením Vášho prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Súhlas s použitím cookies môže byť vyjadrený aj prostredníctvom zaškrtávajúceho políčka obsiahnutého v tzv. cookies lište.

Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť alebo si nastaviť používanie iba niektorých. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomocníkovi každého prehliadača.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo sprístupňovať k údajom zhromažďovaným prostredníctvom cookies na webových stránkach.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok, online platieb a ďalšie základné funkčnosti stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme Vám zaručiť plnohodnotnú funkcionalitu našich stránok.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Zo skutočnosti, že spracúvame Vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.

Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje. Vo Vašej žiadosti prosím uveďte Vaše meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie od Vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Zhrnutie Vašich práv:

 • právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa v akom rozsahu, akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail info@nicoshop.sk,
 • právo na opravu a doplnenie osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje, ak sú neaktuálne,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj predchádzajúci súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade, ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje (v prípade ak sa neuplatňujú zákonné výnimky),
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom príp. z iného dôvodu,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 • právo byť informovaný o porušení zabezpečenia Vašich osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov a iné.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo sa obrátiť na súd.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@nicoshop.sk alebo na telefónnom čísle 0905 339 569.

Tieto zásady sú účinné od 1. októbra 2022.