VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky ("Podmienky") upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich, a Nás, ako predávajúceho, v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom e-shopu na webových stránkach www.nicoshop.sk. Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete v samostatnom dokumente s názvom „Podmienky ochrany osobných údajov“ dostupných na webových stránkach www.nicoshop.sk. Pri uzatváraní Zmluvy platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás. Upozorňujeme, že vstup na webovú stránku www.nicoshop.sk ako aj samotné uzatvorenie Zmluvy umožňujeme len fyzickým osobám starším ako 18 rokov. Pri vstupe na webové stránky www.nicoshop.sk musíte zadať svoj dátum narodenia a tým potvrdiť, že ste starší ako 18 rokov a teda spôsobilý nakupovať výrobky obsahujúce nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou. V prípade ak nie ste starší ako 18 rokov, prosím nevstupujte na našu stránku. V prípade ak potvrdíte svoju plnoletosť aj napriek tomu, že ste mladší ako 18 rokov, nenesieme zodpovednosť za Vaše konanie na našej stránke.
1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE
1.1. Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;
1.2. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;
1.3. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;
1.4. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
1.5. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese www.nicoshop.sk, na ktorom bude prebiehať nákup Tovaru;
1.6. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;
1.7. My sme spoločnosť Brotoco, s.r.o., so sídlom J. Kozačeka 1842/34, 960 01, Zvolen, IČO 54 484 502, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 43253/S, e-mail info@nicoshop.sk, telefónne číslo 0905 339 569 právnymi predpismi označovaná ako Predávajúci;
1.8. Objednávka je Váš návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;
1.9. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na e-shope;
1.10. Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých zmlúv;
1.11. Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako Kupujúci;
1.12. Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom e-shopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy od Nás dostanete potvrdenie Objednávky.
2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE
2.1. Kúpa Tovaru je možná len cez webové rozhranie e-shopu.
2.2. Pri nákupe Tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli pri objednaní Tovaru budeme teda považovať za správne a pravdivé.
3. UZATVORENIE ZMLUVY
3.1. Zmluvu s Nami je možné uzavrieť v slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku.
3.2. Zmluvu môže uzatvoriť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov.
3.3. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom e-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.
3.4. K tomu, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť je potrebné aby ste na e-shope vytvorili návrh Objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:
a) Informácie o nakupovanom Tovare (na e-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom "Pridaj do košíka");
b) Informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH, spôsobu platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci používateľského prostredia e-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoleného Tovaru a spôsobu jeho doručenia;
c) Vaše identifikačné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a pod.;
3.5. V priebehu tvorby návrhu Objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla "Potvrdzujem objednávku, súhlasím s obchodnými podmienkami a mám viac ako 18 rokov" Objednávku vytvoríte. Po stlačení tlačidla "Potvrdzujem objednávku, súhlasím s obchodnými podmienkami a mám viac ako 18 rokov" budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.
3.6. Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, kedy Nám bude doručená, potvrdíme automatickou správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou „Potvrdenia objednávky“ bude zhrnutie Objednávky. Potvrdením objednávky z Našej strany dochádza k uzavretiu Zmluvy medzi Nami a Vami. Podmienky v znení účinnom ku dňu objednania tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3.7. Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy Tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej strany umožnené dodať. Informáciu o maximálnom počte kusov Tovaru Vám však vždy v rámci e-shopu vopred poskytneme a nemala by pre Vás byť teda prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte Vy.
3.8. V prípade, kedy dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok na zaplatenie Celkovej ceny.
3.9. V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup Tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Ak tak urobíte, bude Vám Tovar poskytnutý so zľavou.
4. NÁKUP BEZ REGISTRÁCIE
4.1. Návrh Objednávky je možné vytvoriť na webových stránkach aj bez registrácie.
4.2. Návrh objednávky je povolené vytvoriť len osobám starším ako 18 rokov!
4.3. Pri vytváraní objednávky je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje. Ide spravidla o nasledujúce údaje:
• meno a priezvisko
• adresa (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto a štát)
• e-mailová adresa
• telefónne číslo
• potvrdenie Vášho veku, že ste starší ako 18 rokov.
5. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET
5.1. Návrh Objednávky je možné vytvoriť aj po predchádzajúcej registrácii, t. j. vytvorení Užívateľského účtu na webových stránkach www.nicoshop.sk.
5.2. Vytvorenie užívateľského účtu je povolené len osobám starším ako 18 rokov.
5.3. Na základe Vašej registrácie v rámci e-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.
5.4. Pri registrácii Užívateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje. Ide spravidla o nasledujúce údaje:
• meno a priezvisko
• adresa (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto a štát)
• e-mailová adresa
• telefónne číslo
• heslo
• potvrdenie Vášho veku, že ste starší ako 18 rokov.
5.5. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený e-mailom a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.
5.6. V prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov uvedených pri registrácii ste povinný údaje aktualizovať. V procese tvorby Objednávky máte povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov.
5.7. Užívateľský účet je osobný a nie ste teda oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.
5.8. Váš Užívateľský účet môžete kedykoľvek zrušiť, a to prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu info@nicoshop.sk. Ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu všetkých údajov do dní od doručenia Vašej žiadosti.
5.9. Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho dlhšie než 12 mesiacov nevyužívate, či v prípade, kedy porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.
5.10. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.
6. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
6.1. Cena je vždy uvedená v rámci e-shopu, v návrhu Objednávky a v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci e-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.
6.2. Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi.
6.3. Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:
a) Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru. Dobierku je možné zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou.
b) Platba platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány Tatrapay. V tomto prípade bude Tovar odoslaný po pripísaní peňažným prostriedkov v hodnote Celkovej ceny na náš účet.
6.4. Faktúra bude vystavená po uhradení Celkovej ceny a bude fyzicky priložená k Tovaru.
6.5. Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete.
7. DORUČENIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA NÁHODNEJ SKAZY A NÁHODNÉHO ZHORŠENIA PREDMETU KÚPY
7.1. Tovar Vám bude doručený prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS.
7.2. Ceny za doručenie tovaru sú nasledovné:
• Kuriér GLS (objednávka do 99,00 EUR) – 4,90 EUR
• Kuriér GLS (objednávka nad 99,00 EUR) – ZADARMO
7.3. Platba cez platobnú bránu nie je spoplatnená.
7.4  Platba na dobierku nieje možná
7.5. Pri preberaní tovaru ste povinný preukázať skutočnosť, že ste starší ako 18 rokov. Kuriér príp. osoba vydávajúca zásielku sú oprávnení a povinní skontrolovať Váš vek. V prípade ak hodnoverne nepreukážete, že ste starší ako 18 rokov, zásielka Vám nebude vydaná.
7.6. Tovar sme Vám povinní doručiť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Pri plnení Zmluvy môžu nastať také skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na termín doručenia Vami objednaného Tovaru. O zmene termínu doručenia a o novom predpokladanom termíne doručenia objednaného Tovaru Vás budeme e-mailom bezodkladne informovať, pričom Vaše právo odstúpiť od Zmluvy týmto nie je dotknuté. Súčasťou Nášho oznámenia o novom termíne doručenia Tovaru je aj Naša žiadosť adresovaná Vám na vyjadrenie, či trváte na dodaní Vami objednaného Tovaru v novom termíne.
7.7. Pri preberaní Tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.
7.8. Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom čase a mieste. Ak si doručovaný Tovar neprevezmete podľa predchádzajúcej vety, e-mailom Vám oznámime, kde si môžete Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie alebo Vám Tovar na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy ste si mali Tovar prevziať, opätovne doručíme, pričom sa zaväzujete nám uhradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením Tovaru. V prípade, kedy porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 týchto Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Ak Tovar neprevezmete ani v dodatočnej lehote, vzniká Nám právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy. Ak sa rozhodneme predmetné právo vykonať, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie Tovaru, prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne.
7.9. Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo v Zmluve dohodnuté, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.
8. PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY
8.1. Úvodné ustanovenie k zodpovednosti za vady
8.1.1 Zaväzujeme sa, že Vám Tovar dodáme v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.
8.1.2 Zodpovedáme za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
8.1.3 Všeobecná záručná doba je 12 mesiacov, ak nie je na tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru z Vašej strany.
8.1.4 Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru z Vašej strany.
8.1.5 Vaše práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich neuplatníte v záručnej dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musíte uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak Vaše práva zaniknú.
8.2. Zaručujeme, že v dobe prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru je Tovar bez vád, najmä, že:
a) má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise Tovaru uviedli, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu Tovaru očakávať;
b) je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé;
c) zodpovedá akosti alebo vyhotoveniu dohodnutej vzorky, ak bola kvalita alebo vyhotovenie stanovené podľa vzorky;
d) je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti;
e) spĺňa požiadavky na neho kladené osobitnými právnymi predpismi;
f) nie je zaťažené právami tretích strán.
8.3. Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)
8.3.1. Ak je Vám Tovar doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, žiadame Vás, aby ste takýto Tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám túto skutočnosť bezodkladne oznámili na telefónnom čísle 0905 339 569 alebo e-mailom na info@nicoshop.sk. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu 8.4.1. nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, nebudeme prihliadať.
8.3.2. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 8.4.1. nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na Tovare zistili, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
8.3.3. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady Tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením. Právo zo zodpovednosti za vady nemôžete uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a pod.
8.3.4. Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak ste o vade vedeli pred prevzatím Tovaru, resp. sme Vás na ňu upozornili alebo Vám z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Ceny Tovaru.
8.4. Uplatnenie práva zodpovednosti za škodu (reklamácie) 8.4.1. V prípade že bude mať Tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa čl. 8.12, môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda Tovar reklamovať) zaslaním e-mailu, či listu na Našu adresu uvedenú pri Našich identifikačných údajoch, prípadne osobne na Našej prevádzkarni. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 Podmienok. 8.4.2. Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady Tovaru a Vaše identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý máte záujem dostať
vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 8.5.4. až 8.5.8., si uplatňujete.
8.4.3. Pri uplatnení reklamácie nám predložte aj akýkoľvek doklad o kúpe Tovaru (napr. faktúra, výpis z užívateľského účtu a pod.), a to za účelom preukázania jeho kúpy u Nás, inak nie sme povinní Vašu reklamáciu uznať.
8.4.4. Za deň začatia reklamačného konania považujeme deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi (podľa bodu 8.4.3). V prípade, ak je Vaše podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si od Vás vyžiadame doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia Vášho doplneného podania.
8.4.5. Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle bodu 8.4.4. tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia Našej výzvy podľa bodu 8.4.4. tohto článku, budeme považovať Vaše podanie za neopodstatnené.
8.5. Vybavenie reklamácie
8.5.1. Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikovaných v bode 7.5.4. až 8.5.8.) uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie.
8.5.2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu vybavíme ihneď, v odôvodnených prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od Zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné.
8.5.3. O vybavení reklamácie sme povinní Vám vydať písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak bude
reklamácia uznaná, Tovar vymeníme za nový tovar alebo Vám vrátime zaplatenú Cenu Tovaru, ak sa nedohodneme inak.
8.5.4. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak Nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
8.5.5. Namiesto odstránenia vady Tovaru môžeme vždy vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.
8.5.6. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste Tovar mohli riadne užívať ako tovar bez vady, máte právo na výmenu Tovaru alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.
8.5.7. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.
8.5.8. Reklamáciu vybavíme odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z Ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.
8.6. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia Tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).
8.7.
Ak si uplatníte reklamáciu Tovaru:
a.
počas prvých 12 mesiacov od kúpy Tovaru, môžeme Vašu reklamáciu zamietnuť len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia od Vás nebudeme vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie Vám poskytneme najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie;
b.
po 12 mesiacoch od kúpy a takúto reklamáciu sme zamietli, v doklade o vybavení reklamácie uvedieme, komu môžete zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak zašlete Tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného 
posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady
znášame My bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak preukážete odborným posúdením Našu zodpovednosť za vadu Tovaru, môžete si reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Sme povinní Vám uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
8.8. V prípade, že ste podnikateľom, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia Tovaru.
8.9. V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.
8.10. Týmto sme Vás riadne poučili o Vašich právach, ktoré Vám vyplývajú z § 622 a z § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením Zmluvy potvrdzujete, že ste mali možnosť prečítať si podmienky reklamácie Tovaru.
9. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
9.1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.
9.2. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Tovaru. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Našu adresu uvedenú pri Našich identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 2 Podmienok.
9.3. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy:
a) predaj Tovaru, ktorého Cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý nemôžeme ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy;
b) predaj alkoholických nápojov, ktorých Cena bola dohodnutá v čase uzatvorenia Zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich Cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré nemôžeme ovplyvniť;
c) predaj Tovaru, ktorý bol zhotovený podľa vašich osobitných požiadaviek, ktorý bol vyrobený pre Vás na mieru alebo Tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa;
d) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a Tovar, ktorý bol po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným;
e) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
f) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak došlo k porušeniu pôvodného obalu;
g) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
h) poskytovanie elektronického obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vašim predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a My sme Vám oznámili, že nemáte právo na odstúpenie od Zmluvy.
9.4. Lehota na odstúpenie podľa čl. 9.2 Podmienok sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.
9.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než Nám Tovar vrátite či preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.
9.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 9.2 Podmienok ste povinní v lehote do 14 dní od odstúpenia Nám Tovar zaslať, odovzdať Tovar Nám alebo Nám poverenej osobe na prevzatie Tovaru, pričom nesiete náklady na vrátenie Tovaru k Nám. To neplatí ak sa dohodneme, že si Tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom Nami poverenej osoby. Lehota je zachovaná, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali.
9.7. Za škodu zodpovedáte v prípadoch, kedy bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme potom, čo Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní.
9.8. My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia Našich povinností zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého Nášho úsilia, ktoré možno od Nás spravodlivo požadovať, nie sme schopní Vám Tovar dodať v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto prípadoch sme povinní Vás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu za Tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Tovar Vám vrátime rovnakým spôsobom akým ste Celkovú cenu uhradil Vy, pričom tým nie je dotknuté právo sa s Vami dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
9.9. Od Zmluvy sme oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak ste Tovar neprevzali do 7 pracovných dní odo dňa, keď Vám vznikla povinnosť Tovar prevziať.
10. PODÁVANIE PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ
10.1. Ako spotrebiteľ ste oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: info@nicoshop.sk.
10.2.
O posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Váš e-mail.
10.3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, so sídlom: Dolná 46, 974 00, Banská Bystrica, tel. č. 048/ 412 49 69.
10.4. Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.
11. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU SO SPOTREBITEĽMI
11.1.
Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@nicoshop.sk. Ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili
Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva
, ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).
11.2.
Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
11.3.
Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.
11.4. Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1. Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená v Našich identifikačných údajoch. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.
12.2. Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale len Zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny. O zmene Vás však budeme informovať iba v prípade, že máte vytvorený Užívateľský účet (aby ste túto informáciu mali v prípade, že budete objednávať nový Tovar, zmena však nezakladá právo výpovede, keďže nemáme uzatvorenú Zmluvu, ktorú by bolo možné vypovedať), alebo Vám na základe Zmluvy máme dodávať Tovar pravidelne a opakovane. Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Pokiaľ od Vás do 14 dní od zaslanie informácie o zmene nedostaneme výpoveď uzatvorenej Zmluvy na pravidelné a opakované dodávky Tovaru, stávajú sa nové podmienky súčasťou našej Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu dodávku Tovaru nasledujúcu po účinnosti zmeny. Výpovedná doba v prípade, že výpoveď podáte, činí 2 mesiace.
12.3. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.
12.4. Prílohou Podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.
12.5. Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenia Objednávky so zhrnutím Objednávky dostanete e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.
12.6. Na Našu činnosť sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
12.7. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 1. 11. 2023.
PRÍLOHA Č. 1 – FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU
Adresát: Brotoco, s.r.o., J. Kozáčeka 34, 960 01, Zvolen
Uplatnenie reklamácie:
Prílohy:
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko:
Adresa bydliska:
E-mailová adresa a telefónne číslo:
Číslo objednávky/faktúry:
Dátum objednania:
Dátum prevzatia tovaru:
Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a množstvo):
Popis a rozsah vád tovaru:
Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:
Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom:
PRÍLOHA Č. 2 – FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Adresát: Brotoco, s.r.o., J. Kozáčeka 34, 960 01, Zvolen
Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy:
Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
Dátum:
Podpis:
Meno a priezvisko:
Adresa:
E-mailová adresa:
Telefónne číslo:
Číslo objednávky/faktúry:
Dátum objednania:
Dátum prevzatia tovaru:
Vrátený tovar (názov a množstvo):
Dôvod vrátenia tovaru (voliteľné):
IBAN, na ktorý budú vrátené finančné prostriedky: